• Have you any question?
  • Phone/Fax: 52/ 347426
  • Mobil: 06/ 20-9-377-286
  • info@drmileszbioproducts.hu

Data protection

Adatvédelmi és adatbiztonsági tájékoztató, szabályzat, elveink a Dr. Milesz Bioproducts Webáruház használatához

A www.drmileszbioproducts.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

1. Az adatkezelő
   Az adatok kezelője a Dr. Milesz Bioproducts Kft.
   (székhely: 4025 Debrecen, Piac u. 43/b.  fsz. 5.)

2. A kezelt adatok köre:

    név, e-mail cím, cím, telefonszám, számlázási adatok, rendelési adatok.

    A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának   
    kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének   
    beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a
    rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem
    kapcsolja össze személyes adatokkal. A weboldal bejelentkezés esetén session ID-t küld,
    ami az oldal elhagyásakor automatikusan törlődik.
    A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes
    hozzájárulásával történik.

3. Az adatkezelés célja

   A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására
   irányuló szerződésből származó ellenértékek számlázása céljából kezeli az információs
   társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos olyan személyes
   adatokat, amelyek az ellenérték meghatározása és a számlázás céljából elengedhetetlenek,
   így különösen a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére
   vonatkozó adatokat. A Vállalkozás a fentieken felül a szolgáltatás nyújtása céljából
   kezeli azon személyes adatokat, amelyek az értékesítéshez technikailag elengedhetetlenül
   szükségesek. A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat a
   szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus
   hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából is kezeli, s ehhez az igénybe vevő regisztrációja útján kifejezetten hozzájárult.

   Az adatkezelés, a weboldal szolgáltatásait igénybevevő felhasználók, valamint az  
   adatkezelő közötti folyamatos kapcsolatot és a közvélemény kutatást szolgálja.
   A látogatás időpontjának, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és  
   tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.
   Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így
   megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.
   A www.drmileszbioproducts.hu a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt   
   bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez, a hirdetési felületek
   értékesítéséhez és saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült
   kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes
   felhasználók egyedi beazonosítására.

4. Az adatkezelés időtartama

   A session ID-k a weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek.
   A www.drmileszbioproducts.hu nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes   
   keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek
   eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

5. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

    A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő munkatársai férhetnek .
    Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad  
    át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra,
    amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági
    adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban
    fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

6. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

    Adatkezelésre, adatfeldolgozásra vonatkozó szabályok:

    Személyes adat akkor kezelhető, ha

    ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
    azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben
    - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

    Az érintett megrendelő vásárlása során megadott adatait, mint a szolgáltatást igénybe
    vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatokat a szolgáltató a
    2001. évi CVIII. Tv. szerint, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás
    nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása,
    teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó ellenértékek számlázása,
    valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli.
    Különleges adatot az Adatkezelő nem kezel.
    Törvény közérdekből - az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a
    személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra
    hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása
    szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem
    adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése
    során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.
    Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való
    hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.
    Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és
    kötelezettségeit az adatkezelő határozza meg. Az adatkezelési műveletekre vonatkozó
    utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül,
    illetőleg az adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok
    feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért.
    Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe.
    Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott
    személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját
    céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő
    rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
    Fentiek alapján az Adatkezelő az érintettek következő adatait kezeli: név, e-mail cím,
    cím, telefonszám, számlázási adatok, rendelési adatok.
    A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló
    szerződésből származó ellenértékek számlázása céljából kezeli az információs társadalommal
    összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos olyan személyes adatokat, amelyek az
    ellenérték meghatározása és a számlázás céljából elengedhetetlenek, így különösen a
    szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
    A Vállalkozás a fentieken felül a szolgáltatás nyújtása céljából kezeli azon személyes adatokat,
    amelyek az értékesítéshez technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltató a szolgáltatás
    igénybevételével kapcsolatos adatokat a szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe
    vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából
    is kezeli, s ehhez az igénybe vevő regisztrációja útján kifejezetten hozzájárult.
    Az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét
    megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítja, hogy a szolgáltatása
    hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb
    címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából is kezelt adatoknak e célból való adatkezelését
    az igénybe vevő megtilthassa.
    Az igénybe vevő az adatlap kitöltésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy a szolgáltatóval
    együttműködő más szolgáltatók (továbbiakban: harmadik fél) részére adatait a szolgáltató átadja
    mindazon célra, amely célra az adatok kezelésére maga a szolgáltató is jogosult.
    Amennyiben a szolgáltató adatkezelési joga valamely cél tekintetében megszűnik,
    úgy erről a harmadik felet értesíti.
    Az adatkezelési jog megszűnése esetén a szolgáltató a szolgáltatást igénybe vevő adatait törli.
    A Vállalkozás biztosítja, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő
    szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse,
    hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel.
    Az érintett megrendelő adatszolgáltatási kötelezettsége önkéntes, azonban a
    szükséges és elégséges adatok hiányában a szolgáltató az érintett megrendelő
    megrendeléseit nem tudja teljesíteni. Így a szolgáltatásunk teljesítése céljából,
    és e szabályzat szerinti feltételek mellett kérjük "kötelező" jelleggel megadni a
    szükséges és elégséges adatokat. A kötelező kifejezés jelen esetben nem az adatfelvétel
    kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy vannak olyan rekordok, amelyek kitöltése
    nélkül a megrendelés sikerrel nem zárulhat, így bizonyos mezők kitöltetlenül hagyása,
    vagy nem megfelelő kitöltése a megrendelés elutasításához vezethet.
    A szolgáltatást igénybe vevő az adatlap kitöltésével elismeri, hogy önkéntesen,
    egyértelmű és előzetes hozzájárulását adta ahhoz, hogy részére a Vállalkozás,
    és szolgáltatóval együtt működő más szolgáltató elektronikus hirdetést küldjön a
    részére. E hozzájáruló nyilatkozatot bármikor korlátozás és indokolás nélkül, valamint
    ingyenesen visszavonhatja. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét a jogszabály által előírt,
    meghatározott nyilvántartásból haladéktalanul törli a szolgáltató, és részére elektronikus
    hirdetést a továbbiakban nem küld. Az elektronikus hirdetés küldése során a hirdető tájékoztatja
    a címzettet arról az elektronikus levelezési címről és egyéb elérhetőségről, ahol az elektronikus
    hirdetések információs társadalommal összefüggő szolgáltatás felhasználásával történő küldésének
    megtiltása iránti igényét bejelentheti.
    Az adatlap kitöltésével az igénybe vevő, mint megrendelő elismeri, hogy a szolgáltató adatkezelési
    szabályait megismerte, és elfogadta, és az abban meghatározott nyilatkozatokat megtette, illetve a
    megrendelése az adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül.
    Az adatkezelő vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes adatok
    kezelésére vonatkozó elvein és gyakorlatán, ezekről a változásokról előzetesen értesíti honlapjának
    látogatóit, hogy azok mindig pontosan és folyamatosan ismerjék az adatkezelő portáljának egész
    területén érvényes adatkezelési elveket és gyakorlatot. A személyes adatok kezeléséről és
    védelméről szóló jelen Szabályzat mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi.
    Ha a személyes adatokat olyan módon szeretnénk felhasználni, hogy ez a felhasználási mód eltérne
    a személyes adatok gyűjtésekor meghirdetett elvektől és céloktól, akkor előzetesen e-mailen keresztül
    értesítjük az érintetteket, akiknek felajánljuk azt a lehetőséget, hogy eldönthessék, vállalják-e,
    azaz hozzájárulnak-e az új feltételek mentén is személyes adataik korábbiaktól eltérő módon
    történő kezeléséhez.
    Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket a személyes
    azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba,
    illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjtenek,
    hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz,
    s ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.
    Az érintettek által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat nem egészítjük ki és nem kapcsoljuk
    össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval.
    Amennyiben a jövőben különböző forrásokból származó adatok ilyenfajta összekapcsolására
    kerülne sor, ezt a tényt kizárólag a megfelelő tájékoztatást követően, előzetesen,
    az adott érintettől kapott hozzájárulás esetén tesszük meg.
    Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon kérik
    fel személyes adatok átadására a szolgáltatót, az adatkezelő
    - törvényi kötelezettségének eleget téve - átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.
    Amennyiben megrendelőink személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre,
    minden szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát
    - mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása,
    őrzése (tehát offline adatkezelés) során.
    A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá.
    Az adatkezelő jelenleg nem kínál kifejezetten 14 éven aluli gyermekek számára szánt
    szolgáltatást, ezúton kijelenti, hogy nem gyűjt, és nem kezel 14 éven aluli gyermekekről
    személyes adatokat. Amennyiben 14 éven aluli gyermek személyes adatainak kezelésére
    vonatkozó igény merül fel, csak abban az esetben lehetséges ilyen adatok rögzítése,
    amennyiben megfelelően kiállított ellenőrizhető formájú szülői, vagy más törvényes
    képviselői beleegyezés, hozzájárulás áll rendelkezésünkre. Ilyen felhatalmazás hiányában
    gyerekek személyes adatait nem rögzítjük (még akkor sem, ha ennek hiányában a
    szolgáltatást nem lehet igénybe venni).

     A második pontban megjelölt adatok megadásáról a felhasználók döntenek. Az adatkezelés    
    jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.
    Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő
    kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról,   
    jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhely: 4025 Debrecen,  
    Piac u. 43/b. fszt. 5.) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és   
    milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő postai  
    címén (4025 Debrecen, Piac u. 43/b.)illetve az info@drmileszbioproducts.hu e-mail címen
    Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a felhasználó személyes adatainak   
    helyesbítését és törlését is.
    A honlap szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a felhasználó  
    saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől
    számított következő munkanapot követő 24 órán belül kerül sor.

7. Adatbiztonsági intézkedések

    Cégünk a személyes adatokat a Made by Naro Bt.  
    (4029 Debrecen, Meszena u.20.  www.naro.hu) szervererein tárolja, amelyek védettek, és a  
     magyarországi internet gerinchálózaton megtalálhatóak.

8. Jogérvényesítési lehetőségek

   Érintettek jogai:

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti
személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését.
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az
általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről)
és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és
milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő köteles a
kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban
30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.
Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény,
az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés
vagy bűnüldözés érdekében, továbbá állami vagy helyi önkormányzati pénzügyi érdekből,
valamint az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében korlátozza. Az adatkezelő
köteles az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni. Az elutasított
kérelmekről az adatkezelő az adatvédelmi biztost évente értesíti.
A valóságnak meg nem felelő adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles.
A személyes adatot törölni kell, ha:

kezelése jogellenes,
az érintett kéri,
az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell,
akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető,
ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:
a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az
adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve,
ha az adatkezelést törvény rendelte el,
a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik,
a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Az adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a
kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést
- beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetni, és az adatokat zárolni,
valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat,
akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek
intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek ezen döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.
Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett
a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

 
   Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy a www.drmileszbioproducts.hu tulajdonosa megsértette
   személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy
   kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire
   vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű
   adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.
  Az adatvédelmi elvek kialakításakor az 1992. évi LXIII. számú - személyes adatok
   védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló; illetve az 1998. évi VI. számú az  
   egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során - törvényt vettük alapul.

9. Tájékoztatás a magánszférát fenyegető veszélyekről
Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a weboldalon leírt véleménye személyes adat, amelyből különleges adataira, véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válnak.
Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát (Privátszférát erősítő technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információt.
A Dr. Milesz Bioproducts Kft. webáruházának szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja a böngésző beállításában. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan file, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat a Dr. Milesz Bioproducts Webáruház a megrendelés teljesítéséhez használja fel.

10. Fontos webcímek

      Privátszférát erősítő technológiák
        • Privacy Enhancing Technologies
        • Free Privacy Enhancing Technologies

       Adatvédelmi információk
    • Adatvédelmi biztos


IMPRESSZUM

A honlappal kapcsolatos észrevételek
A www.drmileszbioproducts.hu weboldalt készítette és az informatikai hátterét felügyeli a Made by Naro Bt. (www.naro.hu)
Az oldal esetleges hibás működésével kapcsolatos észrevételeit a info@drmileszbioproducts.hu címre küldje.

Telefon: +36 20 9377 286

A weboldal tartalmával kapcsolatos észrevételeit a(z) info@drmileszbioproducts.hu címre küldje.

Köszönjük, hogy meglátogatta oldalainkat!